GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga

Je temeljna poslovna knjiga, v kateri so na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin sistematsko prikazane spremembe stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov, opredeljenih organizacijski pripadnosti v podjetju ter drugih merilih. Izdelava sintetičnih in analitičnih bruto bilanc omogoča celovit pregled poslovanja na želenem nivoju poslovnega sistema.  Vključen je tudi modul za izdelavo poljubnih analiz in izkazov (izkazov stanj, uspeha, finančnih tokov), na osnovi predhodno izdelanih algoritmov. 

Odlike, ki jih uporabniki cenijo 

 • enostaven vnos podatkov sproti izvaja pravilnost vnašajočih podatkov, zlasti kontrolo dvojnih vnosov ob fiksiranju stalno ponavljajočih se parametrov
 • avtomatičen prenos  iz drugih pomožnih evidenc na nivoju lastnega podjetja ali iz drgih zunanjih informacijskih sistemov 
 • tekoči pregledi in izpisi bilanc in poročil, ki jih podjetje rabi za obvezna poročanja v html in pdf formatih, primernih za takojšnje posredovanje
 • kontrolni izpisi › rekapitulacije po raznih kriterijih (knjigovodstvih, temeljnicah, …), ki nam omogočajo kontrolo nad prometom v glavni knjigi 
 • enostaven prehod in vpogled v podatke preteklih obdobij 
 • Naš sistem glavne knjige je večušporabniška različica, zlasti primerna za računovodske servise saj omogoča obdelavo do 1000 uporabnikov (klientov).

Vnos podakov

 

 • Glavno pravilo vnesi enkrat, je glavna značilnost naše aplikacije.
 • Sledenje vsem saldom na kontih na katerih poteka knjiženje.
 • Tekoča kontrola nad že vnesenimi vrednostmi ob možnosti postavitve omejitev.
 • Sprotna kontrola salda na aktivirani temeljnici.
 • Kontrola istih vnosov.
 • Vse pri roki; partneri, kontni plan, struktura temeljnic, kontna kartica.

Kontna kartica

              

                 Značilnosti     

·         strukturni pregled knjižb v okviru izbranega konta ali kontnega razreda na različnih nivojih analitike  oziroma  sintetike,
·          stroškovnega mesta, projekta, simbola
·         zelo preglednih vmesnih in zbirnih vrednosti.
·          pregled na način linijskega ali stolpičastega grafikona  ter linearnega trenda.
 
-
 -
-
     
-    
 
  Ekon24 d.o.o.
++ 386 041 320-065